Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van uitgeverij De Eenhoorn B.V.B.A.
Maatschappelijke zetel: Begoniastraat 2A, 8910 Eke, België.

Telefoon: +32 (0)9 310 50 14
Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag: van 8:00u tot 17:00u / vrijdag: van 8.00u tot 13.00u
E-mailadres: info@eenhoorn.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0759.669.554

Voor België:
IBAN BE89 0689 3955 7585

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de shop en alle leveringen van De Eenhoorn. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van De Eenhoorn is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 

AANKOOP EN BETALING

De overeenkomst tussen De Eenhoorn en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door De Eenhoorn gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

De Eenhoorn behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

De Eenhoorn bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij De Eenhoorn geschiedt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen: Visa, Mastercard of Maestro. In de B2B-context is enkel betaling via overschrijving voorzien.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet-tijdige betaling is De Eenhoorn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algmene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

LEVERING EN LEVERTIJDEN

De Eenhoorn levert enkel in België en Nederland.

De door De Eenhoorn opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Onze streefdata zijn: levering in België: binnen de drie werkdagen; levering in Nederland: binnen de vier werkdagen.

Uitzonderingen kunnen voorkomen door de vakantieperiodes van de uitgeverij. Tussen kerst en nieuwjaar en in juli kan de levering langer duren. Dit kan ook het geval zijn omwille van brugdagen.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Levering geschiedt uitsluitend via bpost tenzij voorafgaand anders is overeengekomen. De contactgegvens van bpost kunt u vinden op deze website: www.bpost.be.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendkosten meegegeven.

BEDENKTIJD (ZICHTTERMIJN) EN RETOURNEREN

De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet.

De goederen moeten dan onbeschadigd en winkelfris teruggestuurd worden binnen de 5 werkdagen nadat de koper de verkoper informeerde. Dit wil zeggen: zonder vingerafdrukken, krassen, koffievlekken, gedeukte hoeken …

De Eenhoorn kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de koper werden beschadigd.

De Eenhoorn draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de koper.

Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Het betaalde bedrag min de verzendkosten wordt binnen de 14 kalenderdagen teruggestort op het rekeningnummer dat de koper meestuurt met de teruggestuurde zending.

Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek Bedenktijd en retourneren op onze website.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

De Eenhoorn behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 14 kalenderdagen.

GEBREKEN

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Zijn de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen?

Wordt een zichtbaar gebrek of een tekortkoming geconstateerd, dan dient u dit binnen de 7 werkdagen na levering aan De Eenhoorn te melden.

Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen de 2 werkdagen na ontdekking, én uiterlijk binnen de 2 maanden na levering, schriftelijk per e-mail te melden aan De Eenhoorn.

De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van De Eenhoorn.

U ontvangt van de verkoper dezelfde goederen zonder gebreken, of – indien dit niet mogelijk is – een terugstorting van het betaalde bedrag, en dit binnen de 30 kalenderdagen.

PRIJZEN

Voor het afrekenen, worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld.

Als De Eenhoorn met u een bepaalde prijs overeenkomt, is De Eenhoorn niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Alle aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Als er een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Eenhoorn is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen en druk- en zetfouten op de website.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Eenhoorn doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat een product niet kan worden geleverd, bijvoorbeeld door foutieve stockgegevens. In dit geval zal De Eenhoorn u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door De Eenhoorn voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

De Eenhoorn kan op haar website links opnemen naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. De Eenhoorn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De Eenhoorn, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

OVERMACHT

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Eenhoorn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Eenhoorn niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De Eenhoorn heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Eenhoorn haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Eenhoorn opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen  niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Eenhoorn of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

De Eenhoorn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Eenhoorn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

De Eenhoorn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Eenhoorn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Eenhoorn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
De Eenhoorn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.